TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chủ đầu tư : Công ty CP Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long