TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
デベロッパー : ビン・ロンラバー工業団地株式会社